Bærekraftig profilering

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

FN’s bærekraftmål

Bærekraft

Vi tilbyr et stort utvalg av varige produkter både med tanke på funksjon og kvalitet, samt produkter av resirkulerte og fornybare råvarer.

Vi er medlem i Etisk handel Norge, og er ISO 14001: Miljø sertifisert og Miljøfyrtårn sertifisert.

Kvalitetssikring

 Vi samarbeider med pålitelige og samfunnsansvarlige leverandører, og sørger for sertifiseringer og nødvendig dokumentasjon på produktene vi selger.

Vi jobber for reduksjon av plastemballasje og har fokus på full sporbarhet i hele leverandørkjeden.

Vi er ISO 9001: Kvalitet sertifisert.

Produksjon

I egen produksjon kan vi tilby kortreiste produkter i god kvalitet og av bære­kraftige materialer.

Kombinasjonen av dyktige fagfolk og moderne maskiner gir oss mulighet tilå levere skreddersøm av alle tenkelige produkter.

Miljø og samfunnsansvar

Hos Profilforum har vi miljø som satsingsområde. Vi tar miljøansvar på alvor og ser på det som vårt samfunnsansvar å kunne tilby miljøvennlige produkter til våre kunder. På den måten kan vi bidra til et bedre miljø globalt.

Bærekraft er en viktig del av vår forretningspraksis. Vi har et ansvar for å bidra til en positiv utvikling i profileringsbransjen. Dette ansvaret tar vi på alvor og vi jobber hele tiden med å bli en mer bærekraftig bedrift og gjøre mer miljøvennlige valg.

Ved salg og markedsføring vil vi være en pådriver ovenfor våre kunder i valget om å handle miljøvennlige produkter. Vår markedsavdeling og våre rådgivere har god kunnskap om miljøvennlig produksjon og har et stort engasjement rundt dette.

Vi har forpliktet oss til holdningsskapende arbeid og praktiske tiltak lokalt, både når det gjelder produktopplæring, emballasje, avfallshåndtering og innhenter alltid sikkerhetsdatablad og sertifikater for produktene vi selger.

På eget verksted har vi full kontroll over produksjonen og kan tilby kortreiste produkter og løsninger av bære­kraftige materialer. I tillegg er vi svært opptatt av etiske retningslinjer og arbeidstakerrettigheter hos våre samarbeids­partnere. Vi er alltid på leting etter gode løsninger, produkter og underleverandører, med så høy etikk og så lav miljøbelastning som mulig. 

Profilforum er sertifisert innen NS-EN ISO 9001 Kvalitet og NS-EN ISO 14001 Miljø. Det betyr at vi har en forpliktelse til å være kjent med og overholde relevant lovgivning. Dette må også regelmessig dokumenteres. Vi er stolt medlem av IEH, Grønt Punkt og Eurovironment, og er også Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Vår visjon: 

Kvalitet over alt. Kvalitet overalt.

Profilforum er kjent for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs. Vårt samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og fungerer som en sterk rettesnor for vårt arbeid. Vi jobber målrettet og ønsker å bidra positivt overfor våre kunder og samfunnet i sin helhet.

Produkter med miljømerking 

Vi er stolte over å tilby Fairtrade-produkter, og på den måten kunne gi noe tilbake til de som trenger det mest. Gjennom krav til tryggere arbeidsforhold, beskyttelse av miljøet og høyere råvarebetaling, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade legger til rette for en tettere kontakt mellom råvareproduserende bønder og arbeidere, kommersielle aktører som kjøper og selger råvarene, og forbrukere som kjøper det ferdige produktet. 

Svanemerkede produkter stiller høye kvalitetskrav til arbeidstakerrettigheter samt at miljø- og helsefarlige kjemikalier ikke benyttes i produksjonene. Svanemerkede produkter har så lav miljøpåvirkning som mulig i alle produksjonsledd, fra råvare til ferdig produkt.

GOTS er en internasjonal standard for merking av tekstiler og klær som inneholder økologisk bomull og resirkulert polyester.

 

Våre miljøsertifiseringer 

Etisk handel skal sikre at produksjon skjer på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. Som medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) har vi forpliktet oss til å iverksette tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder. IEHs retningslinjer dekker områdene arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter, som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. 

Profilforum er medlem av IEH fordi vi ønsker å bidra til at FN’s bærekraftmål fra 2015 oppnås; utryddelse av fattigdom, respekt for menneskerettigheter og en bærekraftig klode.

Code of Conduct inngås med alle leverandører og fabrikker i Østen som er involvert i Profilforum sin produksjon. Denne avtalen pålegger våre leverandører å følge etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold. Code of Conduct regulerer forbud mot barnearbeid, lønnsforhold og arbeidstider, arbeidsforhold og frihet til å organisere seg faglig.

Kvalitetsstyring: Profilforum satser stort på et sortiment bestående av gode kvalitetsprodukter. Vi jobber kontinuerlig med miljøbevisste valg. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med gjennom mange år, og utviklet gode stabile relasjoner til. Våre kunder stiller høye krav til produkter, leveranse og service. Med 25 års erfaring vet vi hva som kreves! Vi har etablert et kvalitetsledelsessystem, og er stolte over at vi er sertifisert innen NS-EN ISO 9001: Kvalitet.

Miljøstyring: Vi tar miljøet på alvor. Vi er opptatt at vi sammen med kunden skal finne riktige produkter til hver leveranse. Profilforum har som mål å kildesortere alt avfall og ha minst mulig restavfall. Vi er opptatt av å ta grønne valg i innkjøp, logistikk og produksjon. Vi tar ansvar for miljøet og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: Miljø.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter med å ta miljøansvar i alle ledd. Det krever gode rutiner for arbeidsmiljø, energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport. Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Profilforum ansvar for retur av alle emballasjetyper, gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Miljømerking